top of page

Artist coaching

Heb je een artistieke passie? Wil je je minder belemmerd voelen in het vrij laten stromen van je creativiteit? Wil je beter leren omgaan met de grote druk, onzekerheid en stress van een artistiek bestaan? Vind je als artiest de juiste balans maar niet in je drukke leven? Of wil je je kansen maximaliseren in een artistieke opleiding, een artistiek project of een artistieke droom?

 

Als artiest moet je zelf opportuniteiten creëren om je talenten tot expressie te brengen en in de markt te zetten. Maar onder stress zie je juist minder mogelijkheden. Als coach help ik je om je belemmeringen te overwinnen en om stress zo weinig mogelijk speelruimte te geven in je creatieve proces. Daarbij richt ik me tot:

-Jongeren die zich willen voorbereiden op een studie of leven in een artistieke sector en die hun leven willen bouwen rond een creatieve passie. 

-Jongeren in een kunstopleiding en volwassenen in het werkveld die een artistiek talent hebben maar het gevoel hebben ergens in vast te lopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coaching rond omgaan met onzekerheid

 

Omgaan met werk- en financiële onzekerheid

Een artistiek leven wordt soms gekenmerkt door projectmatig werk. Producties worden soms geannuleerd, terwijl je lang die tijd vrijgehouden hebt. Het inkomen van een artiest ligt ook lager dan anderen met een vergelijkbaar menselijk kapitaal. 

Zoeken van balans tussen authenticiteit en zekerheid

Artiesten ervaren vaak minder voldoening aan werk in opdracht dan aan eigen creaties. Maar tegenover dat laatste staat vaak geen of een kleinere vergoeding. Op termijn bestaat het risico dat je je authenticiteit niet meer kwijt kan in je werk. 

Coaching rond omgaan met wat binnen je controle ligt

Werken aan zelfvertrouwen

Als artiest kom je veel zaken tegen die je angsten kunnen voeden: podiumstress, faalangst, angst dat er weinig volk zal opdagen, evaluatieangst,... Hoe kan je meer vertrouwen krijgen in je talenten?

Ombuigen van kwetsbaarheid in creativiteit

Artiesten zijn vaak sensitief, terwijl ze juist een weg moeten vinden in een harde wereld. Daarom moet je je kwetsbaarheid leren ombuigen in talenten en je persoonlijke belemmeringen overwinnen om je creativiteit te laten stromen.

Omgaan met perfectionisme

'Goed' is vaak niet goed genoeg: als artiest streef je naar excellentie. Je moet dus zelfkritisch zijn. De vraag is echter waar de grens ligt. Als je teveel druk legt op jezelf, wordt het ook moeilijker om gewoon te genieten van je creatieproces.

 

Omgaan met verlegenheid en introversie

Sommige karaktertrekken dienen je wel in je creatieve proces, maar niet in het uitbouwen van een netwerk. Veel artiesten zijn nogal timide voor een wereld die extraversie en zelfvertrouwen verwacht. Introverte mensen hebben vaak nochtans veel diepgang.

Omgaan met hoogsensitiviteit, ADHD,...

Soms kan een 'psychisch probleem' een bron van creativiteit zijn. Mensen met ADHD krijgen meer prikkels binnen. Daardoor vormen ze meer combinaties: meer ideeën. Hoogsensitieve mensen zijn vaak zeer intuïtief en hebben juist een rijke belevingswereld.

Leren vertrouwen op je intuïtie in plaats van je analytisch denken

We vertrouwen vooral op onze ratio. In een creatief proces is je intuïtie je nochtans meer dienstbaar. Hoe kan je meer leren vertrouwen op spontane ingevingen vanuit je buikgevoel?

Werken aan veerkracht en doorzettingsvermogen

Teleurstelling is onlosmakelijk verbonden aan een bestaan als artiest. Vaak heeft het geen zin om je hierin op te jagen. Je hebt er toch geen vat op. Hoe kan je koppig blijven volhouden, wat er ook gebeurt?

Werken aan zelfkennis en zelfreflectie

Als artiest ga je op zoek naar je creatieve identiteit en authentieke expressie. Handig dus om te weten wat je belangrijk vindt in het leven. Zo wordt het ook makkelijker om je prestaties los te koppelen van je persoon en om ook aandacht te hebben voor reflectie.

Omgaan met burn-out

Als artiest voelt werken vaak niet aan als werken, omdat je je passie volgt. Een creatief proces vraagt ook volledige overgave. Maar dit maakt je ook kwetsbaar voor burn-out. 

Omgaan met writers block

Elke artiest krijgt wel eens te maken met periodes waarin de inspiratie vast zit. Het kan dus helpen om te weten wat in je leven inspirerend werkt en wat niet, en hoe je je leven daarnaar kan inrichten.

Mislukkingen leren zien als groeimomenten

Artiesten moeten continu experimenteren en zichzelf blijven heruitvinden. In de zoektocht naar wat werkt, bots je vaak ook op wat niet werkt. Waarom zouden we dat als 'falen' interpreteren, als dit momenten zijn waarop je iets belangrijks geleerd hebt?

Omgaan met eenzaamheid en isolement

Veel artiesten hebben nood aan een hechter netwerk. In sommige disciplines zijn periodes van creatie soms eenzaam. Blijven steken op je individualistische eilandje werkt echter niet inspirerend. Hoe kan je meer verbondenheid vinden in je leven?

Voorbereiden op toelatingsproeven, audities, opnames, belangrijke shows,...

Al ben je enorm getalenteerd, als je last hebt van evaluatie-angst zal je performance daaronder lijden en zal je moeilijker geselecteerd worden voor projecten, opleidingen,... Via de nodige mentale training kan je hier nochtans een mouw aan passen.

Coaching rond aanvaarden wat buiten je controle ligt

Omgaan met een gebrek aan controle over je carrière 

Als artiest krijg je te maken met veel dingen waarover je geen controle hebt. Daarom kan je best onderscheid maken tussen waarop je wel en niet vat hebt. Hoe kan je dat laatste aanvaarden, zodat je al je energie kan richten op het eerste?

Omgaan met kritiek en afwijzing 

Als artiest wapen je jezelf best tegen continue oordelen. De druk om je te bewijzen wordt onhoudbaar als je 'het circus' niet kan relativeren. Je zal altijd kritiek krijgen, ook al heb je je ziel in je werk gelegd. 

Voldoening halen uit het creëren zelf in plaats van uit het resultaat

Soms bestaat het risico dat je 'succes' als maatstaf gaat gebruiken, terwijl dit buiten je controle ligt. De weg naar erkenning kan lang zijn en als je intussen niet kan genieten van het creëren, zal je al teleurgesteld zijn voor die erkenning kan plaatsvinden.

Omgaan met bekendheid

Succesvolle artiesten hebben vaak het gevoel dat ze in een 'circus' beland zijn. Veel artiesten willen 'het maken', maar als dat lukt, blijkt dit soms ook niet alles te zijn. Bovendien kan succes erg vluchtig zijn. 

Omgaan met grote concurrentie en vervangbaarheid

Hoe ga je om met een verzadigde markt die werkt volgens economische wetmatigheden? Vaak hangt er een 'survival-of-the-fittest'-gevoel in de lucht. Als je een job weigert of die lage vergoeding niet aanvaardt, dan doet iemand anders het wel. 

Omgaan met een sector die onder druk staat

Door vermindering van subsidies is een gebrek aan financiële middelen voor alle spelers in de artistieke sector een pijnpunt. Het risico bestaat dat je teleurstellingen gaat wijten aan je eigen beperkingen, terwijl ook de moeilijkheden in de sector hier een grote rol in spelen.

Omgaan met het succes van anderen

Misschien vergelijk je je als artiest soms met mensen met een 'normaler' leven. Talent genereert verantwoordelijkheid, en een normaal leven is dan moeilijk. Ook je vergelijken met andere artiesten (bijvoorbeeld op sociale media) kan demotiverend werken.

Coaching rond je profileren met je unieke talenten

Zoeken naar je unieke bijdrage

Als artiest zoek je naar een authentieke manier om jezelf uit te drukken. Maar je bent aangewezen op een onoverzichtelijk werkveld. Wat is jouw unieke manier van expressie en hoe kan je jezelf van daaruit in de markt zetten?

Zoeken naar hoe je ook inkomsten uit andere bronnen kan genereren

Als artiest kan je je talenten op een creatieve manier combineren, met het oog op aanvullende bronnen van inkomsten. Bijvoorbeeld videoclips als bijverdienste voor regisseurs; of muziektheater als bijverdienste voor muzikanten.

Werken aan een verhaal

Als artiest wil je misschien een boodschap overbrengen. Waarom op een podium kruipen, als je niets te vertellen hebt? Welk verhaal heb je 'echt' te vertellen en waar kan je daarvoor inspiratie zoeken? 

Uitklaren van je doelgroep

Het is onmogelijk om voor iedereen te creëren. Door goed te weten welke doelgroep je met je unieke set van talenten kan aanspreken, ben je meer weerbaar tegen kritiek van mensen die buiten die doelgroep vallen.

Omgaan met uiteenlopende verwachtingen

Als artiest ervaar je soms een dilemma tussen wat verwacht wordt en wat je zelf wil. Zeker als je samenwerkt met partijen die ook belang hebben bij je succes. Maar meegaan in wat anderen verwachten, kan je ook belemmeren om je eigen stijl te ontwikkelen.

Omgaan met het gevoel afgeschreven te zijn

Oudere artiesten hebben soms het gevoel 'afgedaan' te hebben. Nochtans verdienen thema's van alle leeftijden een artistieke blik. Jonge artiesten hebben een frisheid die oudere artiesten verloren zijn, maar oudere artiesten hebben een diepgang die jonge mensen nog niet kunnen bereiken.

Uitklaren of een artistieke opleiding een juiste keuze is

Veel jongeren hebben een bepaald beeld van een artistiek leven. Zo'n leven is prachtig, maar er zijn ook lastige kantjes. Voor jongeren die twijfelen om een artistieke opleiding aan te vatten, kan het dus nuttig zijn om dit op voorhand goed uit te klaren.

Maken van nieuwe carrièrekeuzes

Sommige artiesten worden geconfronteerd met de vraag of ze dit nog wel willen. Toch overwegen velen geen andere weg. Verandering wordt dan ervaren als falen. Je waarden en behoeftes veranderen nochtans doorheen je leven. Welke andere mogelijkheden bieden je talenten je dan?

Coaching rond balans

Zoeken van balans met het gezin en vrije tijd

Als artiest is het niet evident om je werk te combineren met een gezin. Hoe kan je je rol als artiest combineren met andere rollen zoals 'partner, vader of moeder'? Het werk is ook nooit 'af', maar toch moet je er soms eens uitstappen, om er daarna weer fris aan te kunnen beginnen.

Zoeken van balans met aanvullende bronnen van inkomsten

Artistiek werk kost vaak veel tijd, maar er moet ook brood op de plank komen. Omdat je inkomen doorgaans moet aangevuld worden vanuit andere bronnen, moet je vaak nog een andere job doen die ook tijd in beslag neemt. Hoe zoek je hierin een balans?

Artiesten kunnen vaak niet al hun tijd besteden aan artistieke activiteiten. Hoe minder erkenning, hoe meer tijd je moet besteden aan andere bronnen van inkomsten. Je leven wordt ook gekenmerkt door onverwachte periodes van inactiviteit. Artiesten doen dan soms ook niet-artistieke jobs, vooral in de kunst-, amusements- en recreatiesector, en in het onderwijs. Ook cultuurfunctionaris in een gemeente, medewerker in een evenementenbureau, museummedewerker, docent van een niet-artistiek vak en directiefuncties in het deeltijds kunst onderwijs, zijn gangbaar. Het deeltijds kunst onderwijs is ook makkelijker combineerbaar met een artistieke loopbaan dan het kunst secundair onderwijs.

Inkomsten van artiesten komen gemiddeld maar voor de helft uit de artistieke activiteit. De meeste kunnen wel ergens op terugvallen (uitkeringen, spaargeld, ondersteuning van vrienden, familie of partner,...). Een kleine groep kan nergens op terugvallen. Vooral alleenstaanden hebben het moeilijk. 

Er bestaat relatief veel arbeidstevredenheid onder artiesten. Er is minder tevredenheid over het feit dat je niet altijd kan leven van je artistieke activiteit. Ook over inkomen en werkzekerheid is men minder tevreden. Er bestaat een algemeen ongenoegen over de verwachting van productiviteit in een snel tempo: traagheid betekent vaak niet-inzetbaarheid, terwijl dit vaak juist eigen is aan een creatief proces. Onzekerheid, concurrentie en een moeilijke balans tussen werk en gezin, zijn vaak bepalende factoren om van job te veranderen. Wat betreft de balans tussen werk en vrije tijd zijn artiesten gemiddeld tevreden, maar voor vrouwen en artiesten met partners en kinderen ligt dit moeilijker. Artiesten hebben ook nood aan hechtere sociale netwerken. 

 

Artiesten hebben veel nood aan zakelijke ondersteuning. Maar de beschikbare informatie is versnipperd, algemeen, complex en tegenstrijdig. Er is dan ook behoefte aan boekhouders gespecialiseerd in het werkveld. Bij aanvang van de artistieke loopbaan is de nood aan zakelijke ondersteuning het hoogst. Als beginner weet je nog niet wat 'normaal' is en wat de addertjes zijn in contracten. Daardoor is het lastig om op te komen voor je rechten. Artiesten hebben daarnaast ook nood aan ondersteuning rond visibiliteit en promotie. Het aandeel van artiesten met een subsidie is laag, alsook de uitgekeerde bedragen. Meestal heb je er pas later recht op, terwijl je het vooral bij de opstart nodig hebt. Zeker als je uit een arm milieu komt, zal je uitdaging groter zijn. Subsidies aanvragen vraagt bovendien veel werk, én je moet al ver staan in je product. 

 

Het leven zoals het is als muzikant

 

Concerten zijn vaak (beperkt) vergoed, opnames vaak niet. Componeren, arrangeren, songteksten schrijven, lezingen en promotie voeren zijn soms vergoed. De gemiddelde muzikant besteedt de helft van de tijd aan de artistieke activiteit. Slechts een klein deel haalt daar een volwaardig inkomen uit. Muzikanten combineren hun werk vaak met een deeltijdse job, zoals lesgeven. Klassieke muzikanten verdienen doorgaans het meest. Muzikanten ontvangen zelden subsidies. Wel innen veel muzikanten (beperkte) inkomsten uit auteurs- of naburige rechten. Een kleine groep van muzikanten int grote bedragen. Muzikanten kampen met de extra moeilijkheid dat ze vaak met grote kosten zitten (studio- en repetitieruimtes, instrumenten, opnamemateriaal,...). Klassieke muzikanten krijgen soms ook te maken met opdrachten die geannuleerd worden, waardoor je plots zonder werk zit. Wel zijn muzikanten relatief tevreden over hun erkenning. Muzikanten overwegen dan ook relatief zelden om te veranderen van job. 

 

Het leven zoals het is als podiumkunstenaar

 

De meeste podiumkunstenaars werken aan eigen creaties. Toonmomenten zijn vaak vergoed, maar de voorbereidende prospectie- en creatiefase niet. Vrouwen verdienen vaak minder dan mannen. De gemiddelde podiumkunstenaar besteedt meer dan de helft van de tijd aan de artistieke activiteit. Slechts een klein deel haalt daar een volwaardig inkomen uit. Podiumkunstenaars zijn vaak ook in een andere disciplines actief (muziek, regie en film,...). Ook ontvangen sommigen subsidies of uitkeringen via het kunstenaarsstatuut. Daardoor zijn ze minder genoodzaakt om hun activiteit te combineren met niet-artistieke jobs. Lesgeven is wel een belangrijke bron van extra inkomsten. Een extra risico is het feit dat opdrachten soms geannuleerd worden, waardoor je plots zonder werk zit. Podiumkunstenaars zitten ook in een afhankelijke positie tegenover productiehuizen. Toch zijn ze relatief tevreden, zoals bijvoorbeeld over hun erkenning en de balans tussen werk en gezin. Ze zijn gemiddeld minder de tevreden over hun toekomstperspectief en overwegen soms dan ook om te veranderen van job. 

 

Het leven zoals het is als regisseur

 

Regisseurs zijn actief met eigen werk, werk in opdracht en commerciële opdrachten. De meeste regisseurs maken eigen creaties zonder vergoeding. Werk in opdracht kan dan een bijverdienste zijn. Ook promo-activiteiten worden doorgaans vergoed. De gemiddelde regisseur besteedt minder dan de helft van de tijd aan de artistieke activiteit. Een relatief beperkt deel haalt daar een volwaardig inkomen uit. Het geven van workshops kan een extra bron van inkomsten zijn, alsook auteurs- en naburige rechten. Maar slechts een kleine groep van regisseurs int grote bedragen. Regisseurs kampen ook met extra risico's. Zo betekent het niet accepteren van een vergoeding vaak 'de job niet krijgen'. De (soms lange) prospectie-fase wordt niet vergoed. In die periode doen regisseurs vaak een extra job, waardoor er minder tijd is voor artistiek werk. Soms ben je als regisseur ook al lang aan een film aan het werken, wanneer blijkt dat de subsidie niet goedgekeurd zal worden. Nog een extra risico is het feit dat je geen 'applaus' ervaart, waardoor de tevredenheid over erkenning soms moeilijker ligt.

Het leven zoals het is als auteur

 

Auteurs combineren hun werk vaak met lezingen en een deeltijdse job. De meeste aspecten van hun artistieke activiteit worden vergoed, behalve prospectie en promotie. De gemiddelde auteur besteedt meer dan de helft van de tijd aan de artistieke activiteit. Slechts een klein deel haalt daar een volwaardig inkomen uit. Er zijn voor auteurs minder mogelijkheden wat betreft artistieke bijverdiensten. Privélessen bestaan niet; dit gebeurt eerder in groepsverband in cultuur-educatieve organisaties. Voor auteurs is het doorgaans makkelijker om de balans te behouden tussen werk en gezin, aangezien ze vaak thuis werken. Auteurs overwegen ook minder om te veranderen van job.

 

Het leven zoals het is als beeldend kunstenaar

 

Beeldende kunstenaars creëren vooral op eigen initiatief, al zijn creaties in opdracht vaak de enige activiteiten die vergoed zijn. Voor tentoonstellingen worden ze vaak niet vergoed. Je kan alleen maar hopen dat je iets verkoopt. De gemiddelde beeldende kunstenaar besteedt meer dan de helft van de tijd aan de artistieke activiteit, maar haalt daar proportioneel minder inkomsten uit. Slechts een klein deel haalt er een volwaardig inkomen uit. Wel ontvangen sommigen subsidies of combineren ze hun artistieke activiteit met een deeltijdse job. Het geven van workshops kan een extra bron van inkomsten zijn. Beeldende kunstenaars krijgen te maken met een aantal extra risico's. Ze moeten veel eigen middelen inbrengen (materiaal, atelierruimtes, grondstoffen,...). Daarom zijn ze vaak dag en nacht aan het werk en hebben ze het moeilijk om de balans tussen werk en gezin te bewaken. Een ander extra risico is het feit dat je geen 'applaus' ervaart. Daardoor is het soms moeilijker om tevreden te zijn over je erkenning. Toch overwegen veel beeldende kunstenaars niet om te veranderen van job. 

Ter info: het leven zoals het is als artiest

pierre-bamin-RwccoChIGB8-unsplash.jpg
noom-peerapong-2uwFEAGUm6E-unsplash.jpg
sarah-cervantes-s_F84X3ltu0-unsplash.jpg
da-kraplak-d34DtRp1bqo-unsplash.jpg
niewonterwerp.jpg
peter-lewicki-Wfh650C1OHU-unsplash.jpg
jonathan-velasquez-c1ZN57GfDB0-unsplash.
vishnu-r-nair-m1WZS5ye404-unsplash.jpg
bottom of page